Se vedtægterne for hovedforening - klik her . Se vedtægterne for afdelingerne - klik her .

Hovedafdelingen

} TEXTAREA { font-size : 10pt; font-family : Verdana, Helvetica, Arial; font-weight : normal; font-style : normal; } INPUT { font-size : 10pt; font-family : Verdana, Helvetica, Arial; font-weight : normal; font-style : normal; } SELECT { font-size : 10pt; font-family : Verdana, Helvetica, Arial; font-weight : normal; font-style : normal; } -->

§ 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Foreningens navn er Næstved Idræts Forening.  Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

§ 2. FORENINGENS FORMÅL.

Foreningens formål er gennem så alsidig idræt som muligt at give foreningens aktive medlemmer lejlighed til at anvende deres fritid på en sund og udviklende måde.

§ 3. FORENINGENS TILHØRSFORHOLD.

Foreningen står som medlem af Danmarks Idræts Forbund, gennem de herunder hørende specialforbund, samt Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og er som sådan underkastet disses vedtægter.

§ 4. FORENINGENS MEDLEMMER.

I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer, som optages i en eller flere afdelinger.

Som medlem kan enhver person optages, medmindre dennes forhold til andre idrætsforeninger - eller anden motiveret begrundelse - er til hinder herfor.

En afdeling kan slutte sig sammen med en selvstændig idrætsforening eller en afdeling under en sådan udenfor Næstved Idræts Forenings regi. Sammenslutningen betragtes herefter som en ny afdeling, der træder i stedet for den eksisterende, med status både som afdeling under Næstved Idræts Forening og som afdeling under den selvstændige idrætsforening.

Optagelse af den nye afdeling kan dog ikke ske uden vedtagelse på et ordinært/ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

§ 5. TEGNINGSRET.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.

I formandens fravær er det kassereren.

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede hovedbestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 6. REPRÆSENTANTSKABSMØDE.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes inden 1. marts og er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Det indkaldes med mindst 8 dages varsel i et eller flere lokale blade og er beslutningsdygtigt uanset de mødtes antal. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, dog således, at der til en vedtægtsændring kræves 2/3 af de afgivne stemmer, hvorimod der til ophør af forening kræves ¾ af samtlige fremmødte stemmeberettigedes stemmer på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med 3 ugers mellemrum.

Stemmeberettigede er hovedbestyrelsen samt et antal repræsentanter fra hver afdeling efter følgende forholdstal:

1     -  100 aktive medlemmer          3 repræsentanter

101 -  300 aktive medlemmer          4 repræsentanter

301  - 600 aktive medlemmer          5 repræsentanter

601 -  1000 aktive medlemmer        6 repræsentanter

1001 og derover aktive medlemmer 7 repræsentanter

Ved opgørelsen af den enkelte afdelings medlemstal benyttes medlemstallet pr. 31. december det foregående år. Er en afdeling knyttet til mere end en hovedafdeling, fordeles medlemstallet ligeligt mellem hovedafdelingerne.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet er:

1.  Valg af dirigent.

2.  Beretninger.

3.  Regnskab.

4.  Indkomne forslag.

5.  Valg.

6.  Eventuelt.

Stemmeret har alle repræsentanter, der er fyldt 16 år. Kun medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare.  Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Medlemmer, der ikke er til stede på det ordinære repræsentantskabsmøde, kan ikke vælges til noget tillidserhverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet.

Ulige år vælges formand, sekretær, en revisor, en revisorsuppleant, en fanebærer og en fanebærersuppleant.

Lige år vælges næstformand, kasserer, en revisor og en revisorsuppleant.

Funktionstiden er 2 år.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være hovedformanden i hænde senest 3 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når hovedbestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 50 pct. af de stemmeberettigede repræsentanter skriftligt kræver det med angivelse af punkter til dagsordenen til afholdelse senest 1 måned efter begæringen. Det indkaldes som ordinært repræsentantskabsmøde.

§ 7. FORRETNINGSUDVALGET.

Forretningsudvalget består af hovedbestyrelsens formand, næstformand, kasserer og sekretær.  Det varetager de løbende forretninger og tegner foreningen.  Intet forretningsudvalgsmedlem kan være formand eller kasserer i en afdelingsbestyrelse uden dispensation fra hovedbestyrelsen.

§ 8. HOVEDBESTYRELSEN.

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af forretningsudvalget og afdelingsformændene, dog kan en afdelingsbestyrelse udpege en fast suppleant til hovedbestyrelsesmøderne.

Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil.

Hovedbestyrelsen afholder minimum 5 møder om året.  Møderne indvarsles senest 8 dage forinden, dog kan der i særlige tilfælde afviges herfra.  Til hovedbestyrelsesmøderne kan indbydes andre deltagere, dog uden stemmeret.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af hovedbestyrelsesmedlemmerne er til stede.

På mødet fører sekretæren forhandlingsprotokollen, og beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed betragtes forslaget som faldet.

Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne, er hovedbestyrelsen under ansvar over for repræsentantskabsmødet bemyndiget til at træffe de fornødne afgørelser.

I øvrigt er hovedbestyrelsen bemyndiget til med bindende virkning for foreningens medlemmer at udstede ordensbestemmelser, reglementer m.v. samt til at optage de til foreningens drift nødvendige lån.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9. ØKONOMI.

Hovedafdelingens regnskab følger kalenderåret.

Hovedkassereren fører specificeret regnskab over indtægter og udgifter samt formueregnskab.

Det reviderede regnskab forelægges det ordinære repræsentantskabsmøde til godkendelse.

Hovedafdelingens medlemmer hæfter ikke personligt for de af hovedbestyrelsen indgåede gældsforpligtelser, for hvilke hovedafdelingen alene hæfter med sin formue.

Hovedbestyrelsen er berettiget til at yde de enkelte afdelinger økonomisk støtte, men kan som betingelser herfor kræve, at den pågældende afdelings kontingent sættes i forhold til det økonomiske behov.

Hovedafdelingen, hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget kan ikke disponere over midler, der tilhører afdelingerne.

Æresmedlemmer er kontingentfri i alle afdelinger.

§ 10. EMBLEMER OG ÆRESBEVISNINGER.

Æresmedlemskab:

Et medlem, der har ydet en helt usædvanlig, ekstraordinær indsats for foreningen eller en af dens afdelinger, kan af en enig hovedbestyrelse udnævnes til æresmedlem.

Æresmedlemskab medfører frit kontingent i samtlige afdelinger og giver gratis adgang til alle NIF's sportslige arrangementer med ledsager.  Med æresmedlemskabet følger NIF's æresmedlemsnål.

Guldnålen:

Et medlem, der vinder et dansk mesterskab (under DIF) eller et højere rangerende mesterskab eller udtages til A-landshold, kan af hovedbestyrelsen tildeles NIF's guldnål.

Desuden kan guldnålen tildeles bestyrelsesmedlemmer og andre efter en større og længerevarende (mindst 10 år) indsats for foreningen eller en af dens afdelinger.  Nålen tildeles af hovedbestyrelsen efter indstilling fra en af afdelingerne.

Guldnålen giver fri adgang til NIF's sportslige arrangementer med ledsager.

Hædersnålen:

De enkelte afdelinger kan med NIF's hædersnål hædre medlemmer eller andre, der har ydet en fortjenstfuld indsats (mindst 5 år) inden for afdelingen.

Nålene udfærdiges af NIF's hovedafdeling.

§ 11. NÆSTVED HALLERNE.

Formanden for Næstved Idræts Forenings hovedbestyrelse er født medlem af bestyrelsen for Næstved Hallerne.

På første møde efter repræsentantskabsmødet udpeger Næstved Idræts Forenings hovedbestyrelse yderligere 2 medlemmer for det kommende år til Næstved Hallernes bestyrelse.

I øvrigt henvises til vedtægter og ordensreglement for Næstved Hallerne.

§ 12. OPHØR.

På det repræsentantskabsmøde, der beslutter hovedafdelingens ophør, afgøres evt. midlers anvendelse til idrætslige formål.

Afdelingerne kan fortsætte som selvstændige foreninger med nyt navn og egne midler.

 

Vedtaget på Næstved Idræts Forenings ordinære

hovedgeneralforsamling den 22. januar 1990.

  Jørgen Falk Henriksen    Jørgen Nielsen

Rettelser vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. januar 1991.

Rettelser vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 23. februar 2002. 

Ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 27. februar 2002.

Ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. februar 2005.

Ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 17. februar 2014.

Top

De enkelte afdelinger

§ 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Foreningens navn er Næstved Idræts Forening.  Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

§ 2. FORENINGENS FORMÅL.

Afdelingens formål er så alsidigt som muligt at give afdelingens aktive medlemmer lejlighed til at anvende deres fritid på en sund og udviklende måde inden for afdelingens idrætsgren.

§ 3. FORENINGENS TILHØRSFORHOLD.

Foreningen står som medlem af Danmarks Idræts Forbund,  gennem de herunder hørende specialforbund, samt Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og er som sådan underkastet disses vedtægter.

§ 4. FORENINGENS MEDLEMMER.

I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer, som optages i en eller flere afdelinger.

Som medlem kan enhver person optages, medmindre dennes forhold til andre idrætsforeninger - eller anden motiveret begrundelse - er til hinder herfor.

En afdeling kan slutte sig sammen med en selvstændig idrætsforening eller en afdeling under en sådan udenfor Næstved Idræts Forenings regi.  Sammenslutningen betragtes herefter som en ny afdeling, der træder i stedet for den eksisterende, med status både som afdeling under Næstved Idræts Forening og som afdeling under den selvstændige idrætsforening.

Optagelse af den nye afdeling kan dog ikke ske uden vedtagelse på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling.

§ 5. TEGNINGSRET.

Afdelingen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.

I formandens fravær er det kassereren.

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke afdelingens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler afdelingen.

§ 6. AFDELINGSGENERALFORSAMLING.

Afdelingerne afholder ordinær generalforsamling en gang årligt og generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle afdelingens anliggender. Den indkaldes med mindst 8 dages varsel i et eller flere lokale blade, eller på forsiden af afdelingens hjemmeside, eller ved udsendelse af e-mail til de medlemmer, der har oplyst deres e-mail-adresse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Alle bestemmelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og stemmeberettigede er medlemmer, der er fyldt 16 år.

Valgbare er medlemmer, der er fyldt 18 år.

Valgbare medlemmer, der ikke er til stede på den ordinære generalforsamling, kan ikke vælges til noget tillidshverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet.

Dagsorden for generalforsamlinger er:

1.      Valg af dirigent.

2.      Beretninger til godkendelse.

3.      Det reviderede regnskab til godkendelse.

4.      Indkomne forslag.

5.      Valg

6.      Eventuelt.

Ved valgene vælges det ene år: formand, sekretær, bestyrelsesmedlemmer, en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant.

Det andet år vælges: kasserer, bestyrelsesmedlemmer, evt. næstformand, en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant.

Funktionstiden er 2 år.

Hvert år vælges repræsentanter og suppleanter i prioriteret rækkefølge til hovedafdelingens repræsentantskabsmøde.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære afdelingsgeneralforsamling, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 25 pct. af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af punkter til dagsorden til afholdelse senest en måned efter begæringen.  Den indkaldes som ordinær afdelingsgeneralforsamling.

§ 7. AFDELINGSBESTYRELSER.

Hver afdeling ledes af sin afdelingsbestyrelse bestående af formand, evt. næstformand, hvis denne forefindes, kasserer og sekretær samt et af afdelingens selv fastsat antal bestyrelsesmedlemmer.

Hver afdelingsbestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden, som dog skal være i overensstemmelse med hovedafdelingens vedtægter, som nøje skal overholdes.

Afdelingsbestyrelserne holder hovedbestyrelsen underrettet om afdelingernes arbejde bl.a. ved hovedbestyrelsesmøderne.

§ 8. ØKONOMI.

Afdelingernes regnskabsår fastsættes af de respektive bestyrelser.

Afdelingskassereren fører specificeret regnskab over indtægter og udgifter samt formueregnskab og medlemsfortegnelse.

Det reviderede regnskab forelægges den ordinære afdelingsgeneralforsamling til godkendelse, og et eksemplar afleveres inden 8 dage til hovedkassereren. Til hovedafdelingens repræsentantskabsmøde, inden 1. marts, skal afdelingerne fremsende medlemstal pr. nærmeste 31. december.  Er en afdeling knyttet til mere end en hovedafdeling, fordeles medlemstallet ligeligt mellem hovedafdelingerne.

§ 9. KONTINGENT.

Hver afdeling fastsætter selv sit kontingent m.v. på afdelingens ordinære generalforsamling eller ved en ekstraordinær generalforsamling.

Kontingent fra passive medlemmer tilfalder afdelingerne ubeskåret.

Hvis et medlem ved en kontingentperiodes udløb ikke har betalt sit kontingent, betragtes vedkommende som værende i restance.

Restancer skal meddeles de øvrige afdelinger.

§ 10. OPTAGELSE AF MEDLEMMER.

Ved optagelse skal opgives nødvendige data. Flytning skal straks meddeles til afdelingskassereren.

Under ansvar overfor hovedbestyrelsen og det ordinære repræsentantskabsmøde kan en afdelingsbestyrelse nægte et medlem optagelse.

§  11. EMBLEMER.

Hædersnålen:

De enkelte afdelinger kan med NIF's hædersnål hædre medlemmer eller andre, der har ydet en fortjenstfuld indsats (mindst 5 år) inden for afdelingen.

Hædersnålen udfærdiges af hovedafdelingen.

§ 12. UDMELDELSE.

Udmeldelse skal ske til den pågældende afdelingskasserer senest 14 dage før en kontingentperiodes udløb.

Der betales kontingent for den periode, i hvilken udmeldelse finder sted.

§ 13. EKSKLUSION.

Når et medlem er i kontingentrestance udover en måned, kan afdelingsbestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende, som ikke kan optages på ny, før gælden er betalt.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.  Dog kræves, at mindst 2/3 af afdelingsbestyrelsens medlemmer har stemt derfor.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion endeligt afgøres af en ankeret, som er hovedafdelingens forretningsudvalg, senest en måned efter bestyrelsens afgørelse.

Hvis vedkommende er medlem af en afdeling, dannet ved sammenslutning med en anden afdeling under en selvstændig idrætsforening, kan enten Næstved Idræts Forenings forretningsudvalg eller det tilsvarende organ i den selvstændige idrætsforening være ankeinstans.

Afdelingsbestyrelsen er pligtig til omgående at indberette om eksklusion til hovedbestyrelsen.

§ 14. OPHØR.

Afdelingerne kan kun ophøre efter vedtagelse på to hinanden følgende afdelingsgeneralforsamlinger med højest 3 ugers mellemrum, når ¾ af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Evt. midler, rekvisitter m.v. tilfalder hovedafdelingen.  Såfremt der er tale om en afdeling, dannet ved sammenslutning med en afdeling under en selvstændig idrætsforening, tilfalder aktiverne Næstved Idræts Forening og den selvstændige idrætsforening med halvdelen til hver.

 

Vedtaget på Næstved Idræts Forenings ordinære

repræsentantskabsmøde den 23. februar 2000.

 

Ændringer vedtaget på det ordinære

repræsentantskabsmøde den 27. februar 2002.

 

Ændringer vedtaget på det ordinære

repræsentantskabsmøde den 17. februar 2014
 

Top